Deben baremarse as solicitudes de admisión correspondentes a 1º e 2º ESO  e  1º Bacharelato Científico Tecnolóxico.

O prazo de presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremos é do 23 de marzo ao 5 de abril.

Documentación a presentar para alegar os criterios a baremar