Bacharelato


Índice

Duración

Dous anos (primeiro e segundo de Bacharelato) e o cursan alumnos a partir dos dezaseis anos. Soamente disporáse de catro convocatorias para rematar.

A carga lectiva será de 32 horas semanais en ámbolos dous cursos.

Acceso

Accédese co título de Graduado en Educación Secundaria

Materias Comúns

Primeiro curso

Segundo curso

Non é posible escoller unha materia II si non se cursou a correspondente I en Primeiro.

Materias propias e optativas de modalidade

Modalidade de artes plásticas, deseño e imaxe

Primeiro Curso

TRONCAIS DE OPCIÓN

OPCIÓN A OPCIÓN B
 • Fundamentos do arte I (3 horas)
 • Cultura Audiovisual I (4 horas)
 • Historia do Mundo Contemporáneo (4 horas)
 • Fundamentos do arte I (4 horas)
 • Cultura Audiovisual I (4 horas)
 • Literatura Universal (4 horas)

ESPECÍFICAS: (6 horas en 2/3 materias)

Elexir unha entre: Debuxo Artístico I (3 horas); Debuxo Técnico I (3 horas); Análise Musical (3 horas)

Elexir 1 ou 2 específicas ata completar 6 horas:

 • Linguaxe e práctica musical (3 horas)
 • Volumen (3 horas)
 • Segunda lingua estranxeira (2 horas)
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I (TIC) (2 horas)
 • Relixión Católica (1 hora)
 • Análise e comentario de texto (Amplíación currículo linguas) (1 hora).
Segundo Curso
Pendente de establecer

Modalidade de ciencias da natureza e tecnoloxía

Primeiro Curso

TRONCAIS DE OPCIÓN

OPCIÓN A OPCIÓN B
 • Matemáticas  I (4 horas)
 • Bioloxía e Xeoloxía (4 horas)
 • Física e Química (4 horas)
 • Matemáticas I (4 horas)
 • Física e Química (4 horas)
 • Debuxo Técnico (4 horas)

ESPECÍFICAS: (6 horas en 2/3 materias)

Anatomía aplicada (3 horas)

Tecnoloxía Industrial I (3 horas)

Elexir 1 ou 2 específicas ata completar 6 horas:

 • Linguaxe e práctica musical (3 horas)
 • Cultura Científica (2 horas)
 • Segunda lingua estranxeira (2 horas)
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I (TIC) (2 horas)
 • Relixión Católica (1 hora)
 • Análise e comentario de texto (Amplíación currículo linguas) (1 hora).
Segundo Curso
Pendente de establecer

Modalidade de Ciencias Sociais e Humanidades

Primeiro Curso

TRONCAIS DE OPCIÓN

OPCIÓN A OPCIÓN B
 • Matemáticas Aplicadas as CCSS I (4 horas)
 • Economía (4 horas)
 • Historia do Mundo Contemporáneo (4 horas)
 • Latín I (4 horas)
 • Grego (4 horas)
 • Historia do Mundo Contemporáneo (4 horas)

ESPECÍFICAS: (6 horas en 2/3 materias)

Literatura Universal (4 horas)

Análise Musical I (3 horas)

Elexir 1 ou 2 específicas ata completar 6 horas:

 • Linguaxe e práctica musical (3 horas)
 • Cultura Científica (2 horas)
 • Segunda lingua estranxeira (2 horas)
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I (TIC) (2 horas)
 • Relixión Católica (1 hora)
 • Análise e comentario de texto (Amplíación currículo linguas) (1 hora).
Segundo Curso
Pendente de establecer

Titulación

O Título de Bacharelato da acceso á Formación Pofesional de Grao Superior e á proba de selectividade para acceder ós estudios universitarios. Sen embargo, algunhas carreiras poden esixi-la realización de determinadas modalidades no Bacharelato.