DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

 

ARQUIVO

    Plan de Igualdade (actualizado 20/10/2022)   Ver arquivo
    Plan Dixital (actualizado 10/10/2022)   Ver arquivo
    Adaptación Concreción Curricular (actualizado 09/04/2022)   Ver arquivo
    Plan Anual Biblioteca curso 2022-2023  (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo
    Plan de Integración das TIC  (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo
    Proxecto do Club de Lectura 2022 - 2023 (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo
    Proxecto Lector 2019-2020 (actualizado 07/12/2019)   Ver arquivo
    Plan anual de lectura (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo
   Proxecto Lingüístico (actualizado 22/11/2018)   Ver arquivo
   Plan xeral de Atención á Diversidade 2022-2023 (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo
   Normas de Organización e funcionamento  (NOF)  (actualizado 16/11/2020)   Ver arquivo
        Adecuación das NOF ao ensino non presencial derivado da COVID 19   Ver arquivo

Anexo I. Protocolo de Abstención Escolar

  Ver arquivo

Anexo II. Atención Educativa Domiciliaria

  Ver arquivo

Anexo III. Caderno de Identidade de Xénero

  Ver arquivo

Anexo IV. Protocolo Educativo para alumnado con TEA

  Ver arquivo

Anexo V. Protocolo de Consenso sobre TDAH

  Ver arquivo

Anexo VI. Protocolo de Acoso e Ciberacoso.

  Ver arquivo
     

Plan de Convivencia

  Ver arquivo
   Plan de Acción Titorial 2022-2023 (actualizado 04/12/2022)   Ver arquivo

 Proxecto Educativo do Centro (PEC)  (actualizado 07/12/2019)

  Ver arquivo

 Plan Xeral Anual 2022 - 2023 (actualizado 04/12/2022)

  Ver arquivo
   Calendario Escolar 2022-2023   Ver arquivo
   Programacións (curso 2022/2023)      

2º ESO, 4º ESO, 2º Bacharelato

1º ESO 1º Bacharelato

Ciencias da Natureza  (pdf)      Programación        

1º Bioloxía e xeoloxía Anatomía aplicada

Debuxo   (pdf)   Programación    

1º Educación Física Bioloxía e xeoloxía

Economía   (zip)   Programacións    

1º Francés Cultura audiovisual

Educación Física   (pdf)    Programación    

1º Inglés Debuxo artístico

Filosofía    (pdf)     Programación    

1º Lingua Castelá Debuxo técnico arte

Física e Química  (pdf)   Programación    

1º Lingua Galega Economía

Francés (pdf)      Programación    

1º Matemáticas Educación Física

Grego e Cultura Clásica   (pdf)       Programación    

1º Plástica Filosofía

Inglés   (zip)   Programación    

1º Proxecto competencial Física e Química

Latín    (pdf)    Programación    

1º Relixión Grego

Lingua Castelá e Literatura    (pdf)     Programación    

1º Tecnol e dixitalización Historia mundo cont.

Lingua Galega e Literatura     (zip)    Programación     

1º Xeográfía Historia Inglés

Matemáticas     (zip)     Programación    

3º ESO Latín

Música   (pdf)      Programación    

3ºAmbito científico Lingua Castelá

Orientación    (pdf)     Programación    

3º Ámbito social Lingua Galega

Relixión   (pdf)     Programación    

3º Bioloxía Linguaxe e p. musical

Tecnoloxía    (pdf)    Programación    

3º Cultdura Clásica Matemáticas CCSS

Xeografía Historia     (pdf)     Programación    

3º Educación Dixital Matemáticas I
                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  1º Curso 3º Valores éticos Proxectos artísticos
        Almacén e distribución no laboratorio (pdf)   Programación 3º Educación Física Relixión
        Formación e orientación laboral (pdf)  Programación 3º Física e Química  
       Mostraxes e operacións unitarias de laboratorio (pdf)     Programación 3º Francés  
       Probas físicoquímicas  (pdf)    Programación 3º Inglés  
       Química aplicada (pdf)    Programación 3º Lingua Castelá  
       Seguridade e organización no laboratorio (pdf)  Programación 3º Lingua Galega  
                        CICLO MEDIO DE LABORATORIO  2º Curso 3º Matemáticas  
        Empresa e iniciativas emprendedoras (pdf)   Programación 3º Música  
        Ensaios de materiais (pdf)  Programación 3º Oratoria  
       Operacións de análise química (pdf)     Programación 3º Plástica  
       Pincipios de mantenemento electromecánico  (pdf)    Programación 3º Proxecto competencial  
       Servizos auxiliares no laboratorio (pdf)    Programación 3º Relixión  
       Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica (pdf)  Programación 3º Xeografía e Historia  

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo