Educación Secundaria Obrigatoria


Índice

Duración

A Educación Secundaria Obligatoria comprenderá catro anos académicos, dende os doce ata os dezaseis anos.

Obxectivos

Os obxectivos xerais establecen as capacidades que se espera adquiran os alumnos, como consecuencia da intervención escolar, ó finaliza-la etapa de Educación Secundaria Obrigatoria. Algunhas destas capacidades son:

  1. Comprender e producir mensaxes orais e escritos con propiedade, autonomía e creatividade en castelán e galego.
  2. Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade, mensaxes que utilizen códigos artísticos, científicos e técnicos.
  3. Obter e seleccionar información empregando as fontes que habitualmente se atopan dipoñibles, tratala de forma autoónoma e transmitila dunha forma organizada e intelixible.
  4. Elaborar e establecer estratexias de identificación e resolución de problesmas, nos diversos campos da experiencia e o coñecemento, a través de métodos intuitivos e de recoñecemetno lóxico.
  5. Formarse unha imaxe axustada de si mesmo, das súas características e posibilidades, desenrolando actividades de forma autónoma e equilibrada.
  6. Relacionarse con outras persoas e participar en activividades de grupo, con activudes solidarias e tolerante, valorando críticamente as diferencias de tipo social e rechazando calquera discriminación basa en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias e outras características individuais e colectivas.

Áreas

As áreas mencionadas serán cursadas polos alumnos ó longo dos dous ciclos da etapa. Ademais, no cuarto ano da etapa, os alumnos elixirán duas entre as catro áreas seguintes:

Titulación

Graduado en Educación Secundaria

Este título da acceso ó Bacharelato e ós Módulos Profesionais de Grao Medio.