ORGANIGRAMA

Director/a
Vicedirector/a
Alumnado
Profesorado
Xefe/a de Estudios
Alumnado
Profesorado
Xefes/as de Depto.
Titores/as
Alumnado
Pais/Nais
Secretario/a
Persoal non docente

OUTROS ÓRGANOS

Claustro
Comisión de Coordinación Pedagóxica
Consello Escolar
Equipo de Dinamización Lingüística

Principal | O Centro | Estudios | Profesorado | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo