Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo

Ciclo Medio de

Laboratorio      DEPARTAMENTO DA FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA  CURSO 2019/2020

 

DECRETO 63/2016, do 28 de abril, polo que se establece ou currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Operación de Laboratorio.

 

O título de técnico en Operacións de Laboratorio identificase polos seguintes elementos:

Ø  Denominación: Operacións de Laboratorio.

Ø  Nivel: formación profesional de grao medio.

Ø  Duración: 2000 horas

Ø  Familia profesional: Química

Ø  Referente europeo: CINEMA-CINE-3b (Clasificación internacional normalizada dá educación).

 

Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico en Operacións de Laboratorio consiste en realizar tomas de mostras, ensaios de materiais, análises fisicoquímicas, químicas e biolóxicas, aplicando procedementos normalizados e mantendo operativos os equipamentos e as instalacións de servizos auxiliares, consonte as normas de calidade e prevención de riscos laborais, e de protección ambiental.

 

Contorno profesional

Este persoal exercerá a súa actividade en empresas e laboratorios de diversos sectores onde cumpra tomar mostras, realizar ensaios físicos, fisicoquímicos, químicos e microbiolóxicos, e manter operativos vos equipos e as instalacións auxiliares que se orienten ao control de calidade.

Os principais sectores en que pode desenvolver a súa actividade son:

ü Industria química, nas áreas de almacén e laboratorio de control de calidade.

ü Outras industrias que requiran procesos fisicoquímicos, como son a agroalimentaria, farmacéutica, de construción, metalúrxica, mecánica, electrónica, téxtil, transformadora de plásticos e caucho, etc.

ü Laboratorios en xeral, de organismos públicos ou de empresas privadas.

As ocupacións e os postos de de traballo máis salientables son os seguintes:

Ü  Auxiliar, operador/ora ou técnico/a de laboratorios de química, industrias químicas, industrias alimentarias, sector ambiental, industria transformadora, industria farmacéutica, materias primas e produto acabado, control e recepción de materias, centros de formación e investigación, control de calidade de materiais, metalurxia e galvanotecnia, ensaios de produtos de fabricación mecánica e microbioloxía alimentaria, ambiental, farmacéutica e de augas.

Ü  Operador/ora de mantemento de servizos auxiliares, equipamento e almacén.

Ü  Mostrador/ora e participante en ensaios de campo.

 

 Os módulos correspondentes ou Ciclo Medio de Operacións de Laboratorio son os seguintes:

Curso

Módulo

Horas lectivas

Sesións lectivas

Sesións semanais

Durómetro regalado por

PCE-Instruments

 

MP 1249. Química aplicada

240

288

9

MP 1250. Mostraxe e Operación Unitarias de Laboratorio

213

256

8

MP 1251. Probas Físicoquímicas

187

225

7

MP 1253. Seguridade e Organización non Laboratorio

133

160

5

MP 1257. Almacenamento e Distribución non Laboratorio

80

96

3

MP 1258. Formación e Orientación Laboral

107

129

4

Total 1º

Formación Centro de Estudos

960

 

 

MP 0116. Principios de mantemento electromecánico

105

126

6

MP 1252. Servizos Auxiliares non Laboratorio

70

84

4

Técnicas básicas de Microbioloxía e Bioquímica

123

148

7

Operacións de Análise Química

156

188

9

Ensaios de materiais

123

148

7

Empresa e Iniciativa Emprendedora

53

64

3

Total 2º

Formación Centro de Estudos

630

 

-

MP 1260. Formación en Centros de Traballo

410

 

 

 

 

Formación en Centros de Traballo

Unha vez superados, satisfactoriamente, todos os módulos impartidos no centro, correspondentes aos dous cursos lectivos, os alumnos poderán realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo.

Este módulo realízase na empresa, na xornada laboral e horario establecido pola entidade e ten unha duración de 410 horas. Ten lugar non período de abril a xuño, non 2º ano do ciclo.

A avaliación positiva do módulo de Formación en Centros de Traballo conleva a superación do ciclo e a obtención do correspondente título.

 

Validacións e exencións de módulos profesionais

O módulo profesional de Formación e orientación laboral, ou o módulo de Empresa e iniciativa emprendedora, se convalidará directamente, de aprobar o mesmo módulo en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao amparo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, con independencia do grao ao que pertenzan.

Os módulos profesionais convalidados cualificaranse cun 5, aos efectos da nota media.


                                

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo