PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2023-2024

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Bioloxía e xeoloxía Educación Física Ámbito científico tecnolóxico Ámbito científico tecnolóxico
Educación Física Física e Química Ámbito lingüístico e social Ámbito lingüístico e social
Educación Plástica e visual Francés (2º ling) Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía
Francés (2º lingua est.) Inglés Educación Física Dixitalización
Inglés Lingua Castelá e Lit. Educación Dixital Economía e emprendemento
Lingua Castelá e Lit Lingua Galega e Lit Educ. en valores cívicos Educación Física
Lingua Galega e Lit Matemáticas Educación Plástica e visual Expresión Artística
Matemáticas Música Física e Química Filosofía
Proxecto competencial Proxecto competencial Francés (2ª lingua) Física e Química
Relixión Católica Relixión Católica Inglés Formación e Orientación Persoal
Tecnoloxía e Dixitalización Tecnoloxía e Dixitalización Lingua Catelá e Literatura Francés (2º lingua estranxeira)
Xeografía e Historia Xeografía e Historia Lingua Galega e Literatura Inglés
    Matemáticas Latín
Música Lingua Castelá e Literatura
Oratoria Lingua Galega e Lliteratura
Proxecto competencial Matemáticas A
Relixión Católica Matemáticas B
Xeografía e Historia Música
  Proxecto competencial
Relixión Católica
Tecnoloxía
Xeografía e Historia
 
1º BACHARELATO 2º BACHARELATO CICLO FORMATIVO DE LABORATORIO 1º CURSO
Análise Musical I Bioloxía Química aplicada
Anatomía Aplicada Debuxo Artístico II Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio
Artes Escénicas I Debuxo Técnico aplicado as artes II Probas fisicoquimicas
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Mediambientais Deseño Almacenamento e distribución no laboratorio
Coro e Técnica Vocal I Empresa e deseño de modelos de negocios Seguridade e organización no laboratorio
Cultura Audiovisual I Física Formación e orientación laboral
Debuxo Artístico I Fundamentos artísticos

CICLO FORMATIVO DE LABORATORIO 2º CURSO

Debuxo Técnico aplicado as artes I Historia da Arte
Debuxo Técnico I Historia da Filosofía Principios de mantemento electromecánico
Economía Historia de España Servizos auxiliares no laboratorio
Educación Física Inglés II Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica
Filosofía Latín II Operacións de análise química
Física e Química Lingua Castelá e Literatura II Ensaios de materiais
Francés (2ª lingua estranxeira) Lingua Galega e Literatura II Empresa e iniciativa emprendedora
Grego I Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II  
Historia do Mundo contemporáneo Matemáticas II
Inglés I Psicoloxía
Latín I Química
Lingua Castelá e Literatura I Técnicas de expresión gráfico-plástica
Lingua Galega e Literatura I Tecnoloxía e Enxañaría II
Literatura Universal Tecnoloxías da Información e comunicación
Linguaxe e Práctica musical I  
Matemáticas aplicadas as Ciencias Sociais
Matemáticas I
Proxectos artísticos
Relixión Católica
Tecnoloxía e Enxeñaría I
Volume

Principal | O Centro  | Secretaría Virtual  | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces